Projektutlysning kring ökad högskoleövergång

2023-dec-23 | Nyheter

Samarbete Foto: Patrick Perkins unsplash

Sammanfattning  
Kommunakademin Väst avsätter ca 700 000 kr till att finansiera forskning- och utvecklingsprojekt som bidrar till ökad högskoleövergång för att möta välfärdens kompetensförsörjning.  

Bakgrund  
Samverkan genom Kommunakademin Väst kommer från årsskiftet att ta andra former. Därför genomförs nu en utlysning av de outnyttjade resurserna för forsknings- och utvecklingsprojekt samt förstudier som bidrar till att möta välfärdens kompetensförsörjning. Utlysningen omfattar ca 700 000 kr och syftar till att medfinansiera två till tre projekt.  

Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen kommuner står inför. För Kommunakademin Väst har det varit en prioriterad fråga. Tidigare initiativ har bland annat innefattat framtagande av uppdragsutbildning, kompetenshöjande insatser och kartläggningar. Ömsesidig samverkan mellan arbetsgivarna och högskolan är en nyckel för att kunna ta sig an utmaningen med välfärdens kompetensförsörjning och ökad högskoleövergång är en viktig förutsättning. Utmaningarna som finns handlar bland annat om vikande intresse för vissa professionsutbildningar, ökad efterfrågan på praktiknära forskning, behov för befintlig personal att stärka sin kompetens samt möjligheter för studenter och kommuner att samverka. Flera av utmaningarna är särskilt påtagliga på landsbygden med längre avstånd till högskoleorter.   

Vem kan söka?  
Anställda på Högskolan Väst eller i Fyrbodals kommuner kan ansöka och vara projektägare.  

Vad kan ni söka för?  
Ni kan söka för forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om välfärdens kompetensförsörjning. Det kan gälla både nya, och pågående projekt. Där medel som beviljas ett pågående projekt ska bidra till att beforska och/eller skapa större utväxling och spridning av detsamma. Det kan exempelvis gälla att öka attraktivitet för professionsutbildningar, framtagande av kompetensutvecklande insatser och uppdragsutbildningar, initiativ för studentsamarbeten eller forskningsstudier som kan bidra till smartare arbetssätt. Vid bedömningen av ansökan kommer stor vikt att läggas vid om resultaten från projektet kan spridas och göra nytta för andra kommuner i regionen. Projekten ska bidra till ömsesidig nytta och ske i samverkan mellan högskolan och en eller flera kommuner. 

Hur mycket kan ni söka?  
I denna utlysning kan ni söka max 350 000 kr.  

Hur långa projekt gäller ansökan?   
Projekten får pågå under max tolv månader från beviljande.  

Hur hittar jag samverkanspartner för projektet?  
Kontakta Johanna Eliasson om du har en projektidé och vill få kontakt med lämplig person från högskolan eller i någon av de aktuella kommunerna.  

Hur ska resultaten från projektet redovisas?  
Målsättningen är att projekten ska bidra till spridning av kunskap för kommunerna. Det kan ske genom en konferens, webinarium, rapport eller på annat lämpligt sätt.  

En kortare redovisningsrapport i förhållande till ansökan och budget ska rapporteras vid projektets avslut.  

Viktiga datum 
15 december 2023 ansökan öppnar. 

1 mars 2024 ansökan stängs. 

1 april 2024 beslut tas.  

Ansökningsmall  
Ansökan ska vara max 2 sidor.  

Syfte, mål och förväntat resultat 
Beskriv projektets syfte, mål samt vilka resultat ni förväntar er i slutet av projektet. 

Metod  
Beskriv vilken/vilka metoder som används i projektet samt eventuella avgränsningar. 

Planerade aktiviteter, tidsplan och kostnader 
Beskriv tidsplanen och eventuella etappindelningar (milstolpar) samt hur tidsplanen kopplar till de aktiviteter projektet planerar. En budget för projektet ska biläggas ansökan. 

Kommunikationsplan och framtidsplaner 
Hur ska resultatet från projektet spridas till övriga kommuner i området och hur kommer ni gå vidare med de resultat som kommer ut från projektet när det är genomfört? 

Mer information
För mer information, kontakta Johanna Eliasson på johanna.eliasson@hv.se eller 070-103 98 39.

Ansökan skickas till johanna.eliasson@hv.se senast den 1 mars 2024.