Kraftsamling kring bristen på sjuksköterskor

2023-maj-23 | Nyheter

Sjuksköterska hemsjukvård

Gapet mellan vårdpersonal och vårdbehov ökar och skapar stora problem i dagens vård. Antalet sjuksköterskor räcker inte till, samtidigt som vårdtagarna blir allt fler och äldre.

– Vi är många aktörer som har samma utmaningar. I veckan mötte vi Närhälsan, NU-sjukvården, Regionhälsan och Fyrbodals kommunalförbund för att diskutera hur vi tillsammans kan stärka sjuksköterskans roll och därmed vården, säger Åse Boman, prefekt Institutionen för Hälsovetenskap, Högskolan Väst.

Den demografiska utvecklingen i Sverige visar ett problematiskt framtidsscenario inom vården; allt färre unga personer ska ta hand om allt fler äldre. Varje år examineras cirka 800 nya sjuksköterskor i Västra Götaland. Men det räcker inte för att möta bristen på sjuksköterskor.

– Lösningen är inte att enbart utbilda fler sjuksköterskor. Vi måste tänka i nya banor och göra flera olika insatser som stärker och utvecklar sjuksköterskans yrkesroll. Men för att kunna skapa förändring behöver alla aktörer inom vården arbeta tillsammans, säger Åse Boman.

Initiativet att samla alla vårdparter i Västra Götaland, kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst till ett idémöte togs av Åse tillsammans med Hälsoakademin Väst och Kommunakademin Väst.

– Det här var första tillfället då alla inblandade aktörer möttes för att diskutera strategiska frågor kring sjuksköterskans roll och hur vi kan samarbeta för att hitta konkreta lösningar. Det blev ett positivt möte med konstruktiva diskussioner kring dagens utmaningar och hur vi kan arbeta vidare med några viktiga frågor, säger Åse Boman.

Diskussionerna landade i att samarbetet till en början ska fokusera på tre insatser:

  • Utveckla en ny bredare specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning på nära vård

En arbetsgrupp ska undersöka hur en ny utbildning för specialistsjuksköterskor kan utformas för att möta de ökade behoven av att vårda patienter med komplexa sjukdomsbilder i exempelvis hemmiljö.

  • Skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskor att kombinera tjänster

NU-sjukvården och Högskolan Väst utreder hur man administrativt kan underlätta för sjuksköterskor att kombinera flera tjänster. Det kan exempelvis handla om att arbeta både inom vården och som lärare för sjuksköterskestudenter, något som både kan bidra till personlig utveckling, och höja kvaliteten i verksamheterna. Alla parter kommer att bidra till arbetet.

  • Utveckla sjuksköterskans yrkesroll

En arbetsgrupp med bred representation ska undersöka hur sjuksköterskans yrkesroll kan bli mer hållbar. På Högskolan Väst pågår forskning kring detta. Oberoende av varandra har även NU-sjukvården genomfört en pilot där man testat ett nytt arbetsupplägg för sjuksköterskor och andra yrkesgrupper. Arbetsgruppens roll blir att skapa en helhetsbild över kritiska faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetssituation och utifrån det föreslå förändringar både inom utbildning och verksamhet som ska stärka vården.

– Jag är övertygad om att vi kan åstadkomma bättre lösningar tillsammans. Nu är samarbetet igång och det blir spännande att se vad som kommer ut av detta, säger Åse Boman.

Röster om vårdens utmaningar:

Fredrik Karlsson, tf. medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschef för Rehab, Strömstad kommun:

– En av de största utmaningar vi har i Strömstad kommun är hur vi attraherar och behåller sjuksköterskor inom vår verksamhet. Jag tror att det behöver finnas många karriärvägar att välja bland och möjligheten att kombinera flera tjänster kan vara intressant.

Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör, NU-sjukvården:

– Vi brottas med stor personalbrist inom vården. Samtidigt går förändringsarbetet för långsamt. Förr eller senare kommer vi att tvingas göra stora förändringar – så det är bättre om vi kan hitta nya lösningar redan nu.