Kommunakademin Väst organiserar om

2021-dec-21 | Nyheter

schackbräde

Tydligare uppdrag. Effektivare processer. Större fokus på gemensam nytta. Det är några effekter som Kommunakademin Väst vill uppnå med den nya organisering som införs i januari 2022. Då bildas tre nya tematiska arbetsgrupper inom områdena vård och omsorg, lärande och utbildning, samt samhällsbyggnad och samhällsplanering.

Sedan Kommunakademin Väst bildades 2018 har arbetet drivits av en styrgrupp och ett ledningsråd.  Nu ersätts ledningsrådet med tre nya tematiska arbetsgrupper som får olika fokusområden. Styrgruppen kommer att arbeta vidare i sin nuvarande form.

Bakgrunden till förändringen är att ledningsrådet har haft svårt att hitta sina arbetsformer och tydlighet i sitt uppdrag. Med de tre nya tematiska arbetsgrupperna inom vård och omsorg, lärande och utbildning, samt samhällsplanering och samhällsbyggnad, vill parterna skapa en effektivare organisering där uppdragen är tydliga.

Omkring sex personer kommer att ingå i respektive grupp, lika många representanter från kommunerna som från Högskolan Väst. Eftersom grupperna bemannas med personer som har kunskap inom respektive område kan det leda till ett större engagemang. Arbetsgrupperna kommer att ledas av verksamhetsledaren för Kommunakademin Väst.

Den nya organiseringen innebär att alla parter inte kommer att vara representerade i arbetsgrupperna. För att säkerställa att alla känner delaktighet och nytta av Kommunakademin Väst kommer verksamhetsledaren att löpande behovsinventera och förankra arbetet hos samtliga parter.

Under hösten har verksamhetsledaren genomfört besök i flera av kommunerna och på högskolans institutioner. Där har behov av kompetens, kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och ökad samverkan inom forskning och utbildning definierats. Med utgångspunkt från de behoven ska temagrupperna ta fram aktivitetsplaner för olika insatser som sedan ska genomföras av respektive grupp eller av nybildade arbetsgrupper.

Röster om den nya organiseringen

”Det visade sig vara svårt att uppfylla Kommunakademin Västs syfte med den tidigare organiseringen. Den nya strukturen med tre temagrupper knyter naturligt an till befintliga strukturer för kommunernas kärnuppdrag och högskolans ämnesområden. Det kommer att ge helt andra förutsättningar för ett engagerat och konstruktivt samarbete på verksamhetsnivå, så att de förväntade nyttoeffekterna för parterna uppnås, och därmed hela syftet.”

Agneta Johansson, kommunchef Dals Ed och ledamot i styrgruppen för Kommunakademin Väst

”Med temagrupperna kan det bli tydligare fokus på själva temaområdet, i mitt fall vård och omsorg, och att det även ökar möjligheten att arbeta mer offensivt. Min förhoppning är att den nya organisationen leder till ett tydligare utfall där temagruppernas arbeten kan visa sig i form av tydliga och kvalitetsförbättrande resultat. Det är också viktigt att resultaten är överförbara till samtliga kommuner i Kommunakademin Väst, särskilt när pilotprojekt genomförs med enskilda kommuner.

Håkan Nunstedt, avdelningschef och biträdande prefekt Institutionen Hälsovetenskap, Högskolan Väst och tidigare ledamot i ledningsrådet för Kommunakademin Väst.