Hela skolans ansvar

2023-okt-23

En tidig och ganska grå morgon fylldes konferenssalen alldeles intill robotarna i Högskolan Västs nya automationslabb med sorlet från 90-tal studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärare från Fyrbodal som samlats för en inspirationsdag om studie- och yrkesvägledning.  

Dagen var uppdelad i tre delar – inåt, utåt och framåt – som alla handlade om hur den vida studie- och yrkesvägledningen kan bli mer hållbar, långsiktig och bidra till att barn och elever ökar sin valkompetens. Korta föreläsningar, intervjuer och panelsamtal varvades med workshops.  

Inledningsvis presenterade Johanna Karlsson, från Åmål deras satsning på Lärande och entreprenörskap för årskurs 6–9. Bakgrunden till satsningen är att Åmål ligger i topp vad det gäller ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet. Man insåg att man behövde tänka nytt och bestämde sig för att satsa på ett pilotprojekt med en sommarlovsskola under tre veckor för elever ur årskurs 8. På sommarlovsskolan fick eleverna prova på ett flertal aktiviteter, alltifrån sport- och friluftsaktiviteter, studiebesök, socialt entreprenörskap, CV-skrivande till att gå på arbetsintervju som hölls av någon av cheferna i kommunen eller från kommunens näringsliv. Effekterna av pilotprojektet var att de som deltagit kände sig säkrare i sitt gymnasieval, var mer motiverade till skolarbetet och hade högre närvaro i skolan samt upplevde en bättre självkänsla. Det lyckade resultatet ledde till att man ansökte om medel från Västra Götalandsregionen för att utveckla och permanenta projektet. Det långsiktiga målet är att alla ungdomar som kan arbeta skall ut i arbetslivet och bidra till samhällets utveckling och vara självförsörjande samt att framtidens arbetskraft bättre skall matcha arbetsmarknadens behov.  

Under förmiddagen presenterade även Susann Haggren och Johan Olsson från Svenskt Näringsliv tips på hur kommuner kan arbeta med samverkan mellan skola och näringsliv för att bidra till ett bättre företagsklimat. De pratade om att bristen på kompetens är ett av de största hindren för tillväxt och att så mycket som 43 procent av företagen i Fyrbodal upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens. Den utbildning som flest företag ser att det är brist på är den gymnasiala yrkesutbildningen. Matchningen på arbetsmarknaden kommer att bli allt viktigare och om det lokala näringslivet skulle kunna anställa tio personer kan det leda till ökade skatteintäkter för kommunen som skulle kunna finansiera ett flertal undersköterskor eller en hel förskoleklass. För kommunerna handlar det om att få bättre koll på behoven, samverka lokalt och regionalt, dimensionera utbildningen utifrån efterfrågan samt att arbeta för att fler skall ta examen. Man tipsade också om att det finns mycket material om studie- och yrkesvägledning på Svenskt Näringslivs webbsida.  

Utöver det presenterade representanter från Götene hur de arbetar för en bättre samverkan mellan skola och näringsliv i kommunen. Kunskapsförbundet Väst berättade hur de arbetar mer sammanhållet för yrkesutbildningarnas samverkan med arbetslivet.  

Under diskussionerna i workshopen samtalade man bland annat om att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar och inte enbart den enskilda studie- och yrkesvägledarens ansvar. Det är viktigt att skolledning och lärare också engagerar sig i arbetet för att öka elevernas valkompetens samt att arbetet sker strukturerat och följs upp kontinuerligt.  

Under eftermiddagen hade Lars Johansson, Högskolan Väst, en presentation om generativ artificiell intelligens (AI).  Han presenterade hur generativ AI fungerar och påverkar arbetsmarknaden samt gav en inblick i hur man själv kan använda det i sitt arbete. Därefter följde ytterligare en workshop utifrån aktuella frågeställningar för att stärka studie- och yrkesvägledningen.  

Dagen var mycket uppskattad och gav nya insikter för att stärka kopplingen mellan skolan och arbete.  

Johanna & Fredrik, verksamhetsledare Kommunakademin Väst