Redraw the balance – att utmana traditionella könsstrukturer

Tradition och socialisation formar oss. I vårt samhälle finns starka föreställningar om hur flickor/kvinnor och hur pojkar/män ska vara och se ut. Olika yrken har en könskodning vilket innebär att vi ser en person med ett visst kön framför oss när vi hör talas om ett yrke. Det leder till att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar inom olika yrken.

Ett yrkes könskodning handlar inte bara om könsfördelningen inom yrket utan även om föreställningar om de egenskaper yrkesutövaren förväntas ha. Kvinnor antas ofta vara bättre på omsorg medan män ses som mer analytiska och logiskt tänkande. Sådana antaganden är socialt konstruerade och påverkar dessutom hur vi från det att vi är små lär oss att vi ska vara som flickor eller pojkar. 

Genus är med andra ord något vi lär oss genom socialisation, genom hur vi blir bekräftade eller tillrättavisade i våra relationer till andra människor från tidig ålder. Föreställningen om kvinnor och män baseras också på att dessa två kategorier är varandras motsatser.

Barn och ungas studie- och yrkesambitioner påverkas av samhällets traditionella könsstereotyper

Barns yrkesambitioner är starkt formade och begränsade av samhälleliga könsstereotyper, och dessvärre verkar dessa uppfattningar allt som oftast cementeras under skolgången, snarare än utmanas. Dessa historiska och förlegade könstereotyper kan därmed komma att påverka i vilken grad de anstränger sig under vissa lektioner och kurser i skolan, det program de väljer på gymnasiet, den utbildning de väljer att studera på högskola och yrkeshögskola, och de jobb de till slut ”hamnar på” i livet.

Den könssegregerade arbetsmarknaden är ett samhällsproblem

Regioner, branscher, företag och intresseorganisationer har pekat ut den könsuppdelade arbetsmarknaden som en av de stora kompetensförsörjningsutmaningarna. Att hälften av framtidens talanger sorteras bort från kompetensförsörjningen utifrån kön är ineffektivt för alla berörda, för individen som för samhället. För att uppnå god ekonomisk tillväxt och utveckling är det viktigt att arbetskraften har den kunskap och kompetens som krävs för uppdraget, inte att man besitter ett visst kön.

2013 granskade Skolinspektionen studie- och yrkesvägledningen i 34 slumpvis utvalda grundskolor. Rapporten gav en dyster bild när man beaktar skolans uppdrag att motverka att traditionella föreställningar om kön som inskränkande barriär för elevernas studie- och yrkesambitioner. Inte i någon enda av de 34 skolorna fanns en formulerad strategi för att bryta stereotypa utbildningsval grundade på kön eller familjebakgrund!

Vi måste böja i tid och vi måste fortsätta och utmana

Den nordamerikanska forskaren Linda Gottfredson hävdar att barn lär sig hur könsarbetsdelningen ser ut i väldigt tidig ålder. Redan i 4-årsåldern börjar barn kunna sätt ord på just vilka arbetsuppgifter som utförs av kvinnor respektive män, och social bakgrund. Barnet skapar på så vis sin unika mentala karta samtidigt som kartan kommer att reproducera den rådande könssegregerade arbetsmarknaden. Detta är ett argument för att börja arbeta med dessa frågor tidigt, redan i skolans lägre åldrar och i förskolan. Då eleven börjar i årskurs åtta är kartan redan klar, kanske till och med stelfrusen.

Stiftelsen Education & Employers utmanar könsbarriärerna

Education and Employers är en brittisk stiftelse, grundad 2009, som syftar till att ”ge unga människor den inspiration, motivation, kunskap, färdigheter och möjligheter de behöver för att uppnå sin fulla potential”. Ett fokusområde för E & E:s insatser handlar om att utmana olika yrkens stereotypa könskodning. För det syftet producerade de en film, ”Redraw the balance”, där 66 barn ombads rita en bild av en brandman, eller en kirurg och eller en stridspilot. Det visade sig att 61 av barnen ”valde” att måla en manlig yrkesutförare och endast 5 målade en kvinna! Filmen finns på Youtube (sök på ”Redraw the balance”).

Filmen har idag över 100 miljoner visningar på nätet. Intresset för filmen inspirerade OECD och E & E att tillsammans genomföra en stor internationell studie av barns framtida yrkesambitioner. 20 000 barn deltog från 20 länder och deras svar finns i rapporten ”Drawing the Future”.

Resultaten från studien innefattade bland annat:

  • Barns ambitioner tycks formas av könsspecifika idéer om vissa jobb. Pojkar strävar överväldigande efter att ta på sig roller i traditionellt mansdominerade sektorer och yrken.
  • Könsmönster framträder också i STEM-relaterade yrken. Över fyra gånger så många pojkar som ville bli ingenjörer jämfört med flickor. Dessutom var det nästan dubbelt så många pojkar som ville bli vetenskapsmän.

Hur motverka könsbarriärer?

Tidiga insatser kan vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att höja barns ambitioner och vidga deras vyer, enligt E & E. Att få möta en mångfald av yrkesambassadörer kan spela en nyckelroll i att ge barn förebilder och bemöta stereotyper kring kön och etnicitet samt bidra till att barn i unga år inte börjar utesluta alternativ för sig själva. Syftet med att möta yrkesambassadörer är att visa barn det stora utbudet av möjligheter som står dem öppna i det framtida arbetslivet.

Education och Employers film inspirerade oss

Ibland behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Vi som arbetar i projektet bestämde oss helt enkelt för att testa vad vi skulle få för resultat om vi gjorde ”Redraw the balance”-lektionen i Sverige. Vi frågade Marianne som är lärare i Hällevadsholm om hon ville göra lektionen med sina elever, och hon var inte svårövertalad.

Vi bjöd in tre kvinnhttps://www.educationandemployers.org/or som arbetar som polis, brandman och målare för att träffa eleverna i årkurs 3 och Marianne på skolan i Hällevadsholm. Innan dessa tre yrkesrepresentanter gick in i klassrummet fick de 22 eleverna rita var sin en bild av en polis, en brandman och en målare. De skulle också namnge figurerna de målade. 17 av 22 elever målade en manlig polis, lika många en manlig målare och 22 av 22 elever målade en manlig brandman.

Barnens teckningar visade alltså att de redan i 9-10 års ålder har stereotypa idéer om vilket kön som ska utföra dessa yrken. Yrkena är könskodade i barnens hjärnor.

Barnen tillfrågades sedan om de skulle vilja träffa en livs levande polis, brandman och målare. Svaret blev ett rungade JA! In i klassrummet kliver då Emma (polis), Helena (brandman) och Tatiana (målare) i fulla yrkesmunderingar. Emma i stilig polisuniform, Helena i rökdykardräkt med syrgastuber och hjälm med visir och sist men inte minst Tatiana i målarställ och hink med färg och målarpenslar.

Elevernas reaktioner?

Total tystnad! Ingen säger något. Stora ögon som stirrar. Till slut ropar en av pojkarna rakt ut; det stämmer ju inte! Vi frågade; vad är det som inte stämmer? Killen: de är ju tjejer!

Kan det bli tydligare hur traditionella strukturer för vem som ska arbeta med vad reproduceras? Kan det bli tydligare vad lite som krävs av oss vuxna för att vi utmana dessa förlegade tankar och strukturer så att de inte påverkar barns framtida yrkesval?

Efter en stunds stillsam förvåning ställer ett av barnen en fråga till polisen Emma och strax haglar frågorna till alla våra tre yrkesambassadörer. Barnen hade verkligen frågor om allt: ålder, utrustningen, pistolen, brandbilen, penslarna med mera. Efter en stund delade vi in eleverna i tre grupper så att barnen kunde få komma lite närmare yrkesambassadörerna och se och känna på verktyg och utrustning.

Vad hade lektionen för effekt?

Först ska vi vara tydliga med att en enda lektion inte är underlag nog för att dra någon slutsats om någonting. Och givetvis ska heller ingen tro att vi utmanar historiska samhällsstrukturer och traditioner med en enda lektion. Givetvis ska genustänket finnas med i alla lektioner lärare planerar. Det gäller även när den breda studie- och yrkesvägledningen integreras i undervisningen. Men det vi kan svara på är hur eleverna upplevde lektionen i stunden: WOW!

Det är inte svårt att gissa att föräldrarna fick höra om en alldeles ovanlig skoldag vid hemkomsten. Om flera av tjejerna i denna klass i framtiden kommer att välja att bli polis, brandman eller målare får vi återkomma med svar på om en si så där 10–15 år.

LÄSTIPS!

Så bryts pojkars antipluggkultur

Education & Employers webb

Artikel: Kön styr val av utbildning

Forskningsrapport: Att välja utbildning. Betydelse för individ och samhälle.