Välj en sida

Om projektet Ökad högskoleövergång

Ökad högskoleövergång i Fyrbodal syftar till att fler invånare i Fyrbodal väljer högskoleutbildning. Projektet arbetar med frågor som hur flexibla utbildningsformer ger goda förutsättningar till livslångt lärande. Vi arbetar också för att påverka barn och unga att fortsätta studera efter gymnasiet. På sikt ska projektet stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner och bidra till en hållbar samhällsutveckling i hela Fyrbodal.

Studenter i grupparbete, Högskolan Väst
Varför finns projektet?

När Kommunakademin Väst bildades 2016 ansåg de fjorton deltagande Fyrbodalskommunerna att ett centralt samverkansområde med Högskolan Väst var att arbeta för att höja andelen invånare med eftergymnasial utbildning i kommunerna. En projektgrupp bildades med representanter från kommunerna och Högskolan Väst. En projektansökan skrevs och medel till ett treårigt projekt beviljades av Västra Götalandsregionen.

Projektets mål
  • Gemensamt utveckla och etablera en modell med metoder och verktyg, där kommuner, Högskolan Väst  och näringsliv samverkar för en ökad högskoleövergång.
  • Öka övergång till högskolestudier av personer från Fyrbodals kommuner.
  • Höja kunskapsnivån och insikten hos presumtiva studenter i Fyrbodal om vad högskolestudier innebär och vilka möjligheter högre studier kan ge.
  • Stärka en systematisk samverkan mellan Fyrbodals kommuner, näringslivet och Högskolan Väst.
  • Genomföra delprojekt som skapar förutsättning för ett bättre utnyttjande av resurser eftersom aktiviteterna ska genomföras i samverkan.
  • Initiera innovativa undervisningsformer som bidrar till livslångt lärande oavsett avstånd till en högskola.
  • Verka för att fler program och kurser kan läsas på lärcentrum eller att de är nätbaserade
Fem teman

Projektet arbetar med att följa, följa upp och kartlägga pågående aktiviteter som syftar till breddad rekrytering och att utifrån evidens prova nya aktiviteter. Projektet arbetar med fem teman.

1. Kulturförändrade aktiviteter

Exempel på en aktivitet som följs upp är mentorprojektet Näktergalen. Projektet genomförs på en skola i ett etniskt segregerat och socioekonomiskt utsatt område. En elev i mellanstadiet får en mentor som är student vid Högskolan Väst och förhoppningen är att mötet mellan elev och mentor leder till ökad studiemotivation och väcker tankar om framtida studier.

2. Studievägledande aktiviteter

Ett exempel är aktiviteten ”vad ska jag bli?” som genomförs tillsammans med Hälsokällan. Aktiviteten tar avstamp i att en ökad och mer jämlik övergång till högskolan är starkt kopplad till en kultur- och attitydförändring av synen på högre utbildning och vilka den är till för.

Aktiviteten antas ha långsiktiga effekter på kultur- och attitydförändring till högskoleutbildning. Tillsammans med några skolor i Fyrbodal tas ett material fram för att stödja skolor och lärare för att nå läroplanens mål för studie- och yrkesvägledning i årskurs 1–6. En del i arbetet syftar till att visa förebilder som utmanar könsbundna studie- och yrkesval. 

3. Stödjande aktiviteter för goda studieresultat

Projektet följer olika former av läxhjälpsprojekt som utförs både inom lärosätets lokaler, på skolor och i idrottsföreningar. Om fler ungdomar fullföljer sina studier kommer också fler att välja att fortsätta studera efter gymnasiet.  Intize är en framgångsrik verksamhet som fungerat väl i ett tiotal år. Läs om Intize!

4. Aktiviteter i relation till breddad rekrytering och breddat deltagande

Ökad Högskoleövergång har i samarbete med institutionerna och den kommunala vuxenutbildningen i en kommun i Fyrbodal tagit fram ett underlag för behörighetsgivande utbildning, HögskoleVux. Läs mer!

5. Aktiviteter för att minska det geografiska avståndets betydelse för högskolestudier

Ökad Högskoleövergång samverkar med bland annat lärarutbildningen för att prova olika former av lärarutbildning som gör det möjligt att studera till lärare och bo kvar hemma. Till exempel används ett koncept på yrkeslärarprogrammet där studenterna befinner sig på campus i Trollhättan högst en dag per vecka. Denna veckodag är alltid samma under hela utbildningstiden. För övrigt sker utbildningen på distans. Det här konceptet ger pedagogiska fördelar och gör det möjligt för personer med lång resväg att studera.

Styrgrupp

I projektets styrgrupp ingår: 

Hanna Gadd, Högskolan Väst;

Henrik Lindh, Orust kommun

Inam Alghoul, Support Group Network

Johanna Eliasson, Kommunakademin Väst

Lennart Olsson, Lysekils kommun

Maria Nordh, Västra Götalandsregionen

Paulina Samuelsson, studentkåren Högskolan Väst