Om projektet Ökad högskoleövergång

Projektet Ökad Högskoleövergång i Fyrbodal bedrevs mellan 1 april 2020 till 31 mars 2023. Det övergripande syftet med projektet har varit att arbeta för att andelen invånare i Fyrbodal med högskoleutbildning ökar. Under den treåriga projektperioden har en modell med metoder och verktyg tagits fram att för öka högskoleövergången. På sikt ska projektet stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner och bidra till en hållbar samhällsutveckling i hela Fyrbodal.

Projektet initierades 2016 då Kommunakademin Väst bildades. Kommunerna såg då frågan om att öka andelen invånare med eftergymnasial utbildning i Fyrbodal som en högt prioriterad fråga att samverka med Högskolan Väst kring. En ansökan till Västragötalandsregionen togs fram i samarbete mellan kommunerna och Högskolan Väst. Projektmedel beviljades på nästan 7 miljoner kronor, Högskolan Väst motfinansierade. I projektet har tre projektmedarbetare arbetat om sammanlagt 2,5 % av heltidsarbete.

Efter noggrann kartläggning och analys av Fyrbodals kommuner gällande befolkning, skolresultat, utbildningsnivåer, andel nybörjarstudenter etcetera i projektets inledningsskede kunde det konstateras att det fanns olika problembilder i de större kommunerna än i småkommunerna. Vid kontakter med Kommunalförbundet Fyrbodal, Högskolan Väst, några företag, ett antal kommuner både stora och små drog vi slutsatsen en arbetsform skulle bli att initiera och medverka i olika former av pilotprojekt vilka vi därefter kunde utvärdera, dra lärdomar ifrån och sprida. För att inte fastna i byråkrati och långa beslutsprocesser där alla kommuner skulle involveras vid alla tänkta aktiviteter bedömdes ”pilotprojekt” med intresserade vara en effektiv och framkomlig väg. Innan ett pilotprojekt startats har en period av kunskapsinhämtning och analyser genomförts. För att nå de aktuella målgrupperna har tjänstepersoner i kommuner, på Fyrbodals kommunalförbund och på Högskolan Väst varit behjälpliga.

  Studenter i grupparbete, Högskolan Väst

  För att arbeta mot målen identifierades inledningsvis fem områden centrala för att öka högskoleövergången i Fyrbodal. Det är inom något eller några av dessa områden kvalitets- och utvecklingsarbeten för att öka högskoleövergången i Fyrbodal ska bedrivas. De fem områdena är:

  • Att utmana och förändra utbildningstraditioner och utbildningskonventioner
  • Studievägledning- hela skolsystemets uppdrag
  • Att stödja och motivera elever att klara skolan.
  • Högskolans uppdrag att bredda rekryteringen
  • Att möjliggöra utbildning på landsbygden utan att behöva flytta.