Nytänk kring samverkan om Kosteröarnas framtid

2023-maj-23 | Nyheter

Workshop för FREIIA-projektet 2023

Ett femtiotal deltagare från fem länder medverkade i workshoppar om ö-samhällens utmaningar och möjligheter. Foto: Johanna Eliasson

Kosteröarna och flera andra europeiska ö-samhällen deltar i ett treårigt utvecklingsprojekt för att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer. Deltagare från fem länder möttes under tre dagar i Strömstad för att utbyta erfarenheter och utveckla nya idéer kring samverkansformer.

– Det handlar inte bara om vad som behöver göras för att stärka Kosteröarna, lika viktigt är hur vi gör det, säger Matthes Sierk, Kosterbo och projektkoordinator. 

Att attrahera unga människor att bo och leva på Kosteröarna och andra mindre ö-samhällen är en av de stora utmaningar som diskuterades under projektets workshoppar i slutet av april. För Matthes Sierk är det viktigt att de unga öborna har möjlighet att påverka öarnas framtid.

– Av de drygt 300 personer som bor året runt på Kosteröarna idag är merparten äldre än 40 år. Men det här är en fantastisk plats med stor potential att bli en attraktiv livsmiljö för fler unga familjer, påpekar Matthes Sierk som flyttade till Kosteröarna för ett år sedan.

– Två stora utmaningar för Kosteröarna är tillgången till bostäder och grundskola på ön. För att hitta hållbara och långsiktiga lösningar behöver vi se över hur Kosterborna och Strömstads kommun kan samverka på nya sätt. Och för att de unga öborna ska engagera sig i utvecklingsarbetet måste vi ta reda på hur de ser på samverkan, säger Matthes.

Utvecklingsarbetet är en del av Interreg-projektet FREIIA där även universitet och ö-samhällen i Nederländerna, Norge, Danmark och Frankrike medverkar. Det svenska projektarbetet leds av Högskolan Väst och genomförs tillsammans med AB Kosters Framtid och nationalparken Kosterhavet.

– Idag samverkar Kosterborna och Strömstads kommun i flera olika forum, förklarar Lisa Bomble, projektledare för FREIIA och forskare på Högskolan Väst.

– Vårt uppdrag i projektet är bland annat att undersöka hur strukturen för den här samverkan kan utvecklas så att den fungerar bättre och leder till mer konkreta resultat. I det arbetet har Kommunakademin Väst en viktig roll att utgöra en länk mellan projektet och Strömstad kommun, säger Lisa.

Värdefulla lärdomar för fler kommuner

– De lärdomar som projektet och erfarenhetsutbytet med andra länder ger, är inte bara värdefulla för Kosteröarna och Strömstads kommun, utan också för andra kommuner i regionen, kommenterar Johanna Eliasson, verksamhetsledare Kommunakademin Väst.

– Vissa av ö-samhällenas utmaningar liknar de utmaningar som kommunerna i Dalsland och andra delar av Bohuslän har. Min förhoppning är att vi genom samverkan i Kommunakademin Väst kan sprida erfarenheter och metoder både under projektets gång och efteråt, säger Johanna.

Förutom forskningsinsatser kommer Högskolan Väst också att engagera studenter i Kosteröarnas utveckling på olika sätt.

– Här kan studenter från olika program bidra med olika typer av insatser. Det kan till exempel vara att skapa verktyg som visualiserar samverkan och relationer. Vi kan också använda Kosteröarna som case i olika kurser och examensarbeten, berättar Lisa Bomble.

– Högskolans mål är att bygga ett långsiktigt samarbete med Kosteröarnas parter där vi kan ha ömsesidig nytta av varandra, säger Lisa.

Lär av varandra

Under projektmötet i Strömstad blev det påtagligt att ö-samhällena som ingår i FREIIA-projektet har flera gemensamma utmaningar och kan lära av varandras erfarenheter. Samtidigt identifierades skillnader i hur kommuner och motsvarande organisationer är strukturerade i de olika länderna.

– Samverkan påverkas givetvis av hur stor en kommun eller region är, hur nära man har till sina politiker och till de beslut som påverkar en. Här kan vi lära av varandras likheter och olikheter, säger Lisa.

Läs mer om projektet (artikel publicerad 25/4 2023):

Kontakt:

Lisa Bomble, projektledare, Högskolan Väst

Johanna Eliasson, verksamhetsledare, Kommunakademin Väst

Matthes Sierk, projektkoordinator Högskolan Väst