”Nätverket underlättar för skolornas digitaliseringsarbete”

2020-dec-20 | Nyheter

FIKA-nätverket. Foto: Högskolan Väst

Digitaliseringen i samhället återspeglas i skolans läroplaner. Digital kompetens löper som en röd tråd hela vägen från förskola till högskola. Det innebär en del utmaningar för pedagogerna, vilket har initierat ett nätverk i Fyrbodal för alla som arbetar med digitalisering i skolvärlden. ”Nätverket har breddats under det senaste året. Att byta erfarenheter och lära tillsammans underlättar för skolorna i deras digitaliseringsarbete”, säger Lars Johansson på Högskolan Väst.

Nätverket kallas FIKA (Fyrbodal IKT Association) och handlar om erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), och andra frågor som rör digitalisering i skolan. Här deltar kommuner i Fyrbodal, Kunskapsförbundet Väst och Högskolan Väst. Tanums kommun är en av dem.

– Eftersom vi har kommit olika långt i digitaliseringen är det nödvändigt med ett samarbete mellan kommunerna för att kunna stötta varandra, säger Hans Schub, IT-utvecklare i Tanums kommun.

– Fördelen med nätverket är att man vet vem man kan kontakta för att få tips och hjälp i frågor där andra kommuner är duktigare. Nätverket ger också värdefull omvärldsbevakning, säger Hans.

Under det senaste året har nätverket breddats med ytterligare sex kommuner i Fyrbodal genom ett utvecklingsprojekt som finansierats av Kommunakademin Väst. Arbetet har också fördjupats på flera sätt.

Arena för kompetensutveckling

– Syftet med att utvidga och utveckla nätverket är att skapa en stabil plattform för kompetensutveckling över tid, säger Lars Johansson, en av projektledarna i arbetet. 

– Oavsett om man arbetar i en större eller mindre kommun så saknas ofta en naturlig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för de här frågorna. Behovet av att träffa andra inom samma arbetsområde är stort.

Förutom att inspirera och bjuda in fler kontaktpersoner och kommuner till nätverket, så har ett antal nätverksträffar arrangerats med externa föreläsare. Flera av aktiviteterna har genomförts som kostnadsfria digitala event vilket medfört att fler pedagoger, IT-tekniker, chefer med flera har kunnat delta.

Många gemensamma frågor

– Även om skolorna arbetar med flera olika lärplattformar och system, så har de många gemensamma spörsmål. Två stora och aktuella frågor just nu är hur GDPR-lagen ska efterlevas i praktiken och hur nationella prov kan genomföras digitalt på ett säkert sätt.  

Nätverket bygger på att alla parter engagerar sig och bidrar med erfarenheter, frågor och idéer som utvecklar ny kompetens. Här möts på samma villkor, oavsett bakgrund och förutsättningar. Det innebär både styrkor och svagheter, påpekar Lars.

– Det kan vara svårt att få till den tid som krävs för att medverka. Men där kan förstås digitala nätverksträffar underlätta mycket, säger Lars.

– En annan utmaning är att nätverket behöver växa i lagom takt för att vi inte ska tappa kvalitet som bygger på delaktighet och samverkan.

Lars konstaterar att nätverket idag har en betydligt större kontaktyta i Fyrbodals kommuner. FIKA är mer känt och har blivit en starkare arena för samverkan inom IKT och digitaliseringsfrågor.

– Vi har lagt en bra grund för att vidareutveckla både nätverkets organisering och former för kompetensutveckling.

För mer information kontakta Lars Johansson, Högskolan Väst, e-post: lars.johansson@hv.se. Eller Emma Norberger, Högskolan Väst, e-post: emma.norberger@hv.se.