Bygglovshandläggare och Högskolan Väst kompetensutvecklar tillsammans

2019-okt-19 | Nyheter

Händer med gulnat löv

Nya, mer komplicerade bygglovsregler och svårigheter att rekrytera lantmätare är några anledningar till att Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst nu, inom ramen för Kommunakademin Väst, satsar på att kompetensutveckla bygglovshandläggare tillsammans.

– Vi vill säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och erbjuda våra medarbetare högskoleutbildning, säger Eveline Savik, samhällsbyggnadschef i Sotenäs kommun.

Bristen på lantmätare gör det svårt för mindre kommuner att rekrytera. Sotenäs kommun är en av kommunerna i Fyrbodal som brottas med dilemmat. I höst startar kursen ”Bygglovets svåra frågor” för bygglovshandläggare i Fyrbodal. Kursinnehållet utgår från kommunernas behov att uppdatera och bygga på med aktuella kunskaper.

– Att kommunerna håller hög kompetens och hög kvalitet i bygglovshantering, markexploatering och stadsplanering betyder oerhört mycket för att Fyrbodalregionen ska kunna utvecklas, säger Eveline Savik.

Komplexa bygglovsfrågor

Kursen är en mix av teori och praktik. Den tas fram och genomförs i nära samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst. Fem heldagsseminarier ska genomföras på plats i några av kommunerna.

– Vi tar upp komplexa bygglovsfrågor som ofta handlar om juridiska avväganden. Flera lagändringar har gjorts inom det här området under senare år och vissa lagtexter kan vara svåra att tolka, berättar Ulf Jensen, jurist och gästprofessor inom Fastighetsvetenskap vid Högskolan Väst.

Lär av varandra

– Bygglovshandläggarna kan också lära av varandras erfarenheter. Hela upplägget bygger på ett ömsesidigt lärande där deltagarnas erfarenheter är centrala. Kursen ger dem tillgång till ett nätverk av kolleger som kan vara värdefullt även efter kursen, säger Ulf Jensen.

Att skapa kunskap tillsammans är själva poängen med den här typen av samproducerad utbildning. Det är även ett konkret exempel på Arbetsintegrerat Lärande (AIL) som är Högskolan Västs verksamhetsidé.

– Det är när bygglovshandläggarnas erfarenheter möter juridisk expertis inom området som ny kunskap kan skapas. Det blir en vinn-vinn-situation för båda parterna, konstaterar Åsa Axgärde, avdelningschef för matematik, data- och lantmäteriteknik, Högskolan Väst.

Samverkansarena för livslångt lärande

– En annan önskvärd effekt är att kurserna på högskolans lantmäteriutbildningar uppdateras och blir ännu bättre anpassade till branschens behov, säger Åsa Axgärde.

Satsningen är ett resultat av det arbete som görs inom Kommunakademin Väst, som är en unik samverkansarena mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst, med uppdraget att stärka kompetensförsörjningsförmågan och det livslånga lärandet.

Bygglovshantering är bara ett av flera områden som kommunerna och Högskolan Väst gemensamt stärker kompetens inom. I höst startar exempelvis även en kurs i socialrätt och det pågår en rad andra projekt och aktiviteter som syftar till att utveckla kompetens inom bland annat skola, vård och näringsliv.

”Vi antar utmaningen tillsammans”

– Det är viktigt att vi arbetar behovsstyrt och medverkar till kunskapsutveckling och lärande inom sådant som verksamheterna efterfrågar, säger Lena Aggestam, verksamhetsledare Kommunakademin Väst.

– Kompetensutveckling är kanske den största utmaning vi har framöver. Genom Kommunakademin Väst bygger vi en kultur och en struktur för att ta oss an utmaningen tillsammans – på riktigt, säger Lena Aggestam.